16.10.14wystawa Elegant w Czytelni Sztuki w Gliwicach, Maga Sokalska
sobota 18.10.14 o 18

must see